User avatar

Rune Bjørnerås

@rubjo Joined on March 10, 2023

9,011 translations 4 suggestions

Norwegian Bokmål

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTOBO 10 Some of the components within this project have alerts. 46% 213,748 2,080,581 11,540 96 9

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTOBO 10 Some of the components within this project have alerts. 46% 213,748 2,080,581 11,540 96 9

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

We have changed the default ticket unlock behaviour in OTOBO 10.1. Now, the ticket is not only unlocked, but also handed over to the system user again. Thus, the behaviour is clearer, but it is no longer possible to read out who last edited the ticket. Please deactivate this option to restore the behaviour of OTRS version 2-6 and OTOBO 10..
Vi har endret standard saksopplåsingsadferd i OTOBO 10.1. Nå er saksen ikke bare låst opp, men også overlevert systembrukeren igjen. Dermed er oppførselen tydeligere, men det er ikke lenger mulig å lese opp hvem som sist redigerte saken. Vennligst deaktiver dette alternativet for å gjenopprette oppførselen til OTRS versjon 2-6 og OTOBO 10.
2 months ago
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket note screen of the agent interface.
Viser en liste over alle involverte agenter på denne saksen, i saksnotatskjermen i agentgrensesnittet.
2 months ago
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket free text screen of the agent interface.
Viser en liste over alle involverte agenter på denne saksen, i saksfritekstskjermen i agentgrensesnittet.
2 months ago
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

Parameters for the dashboard backend of the ticket pending reminder overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns.
Parametere for dashbord-backend av saksen venter påminnelsesoversikt over agentgrensesnittet. "Limit" er antallet oppføringer som vises som standard. "Gruppe" brukes til å begrense tilgangen til plugin-modulen (f.eks. Group: admin;group1;group2;). "Standard" avgjør om plugin-en er aktivert som standard eller om brukeren må aktivere den manuelt. "CacheTTLLocal" er hurtigbuffertiden i minutter for plugin. Merk: Bare saksattributter og dynamiske felt (DynamicField_NameX) er tillatt for standardkolonner.
2 months ago
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

Parameters for the dashboard backend of the ticket pending reminder overview of the agent interface . "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns.
Parametere for dashbord-backend av saksen venter påminnelsesoversikt over agentgrensesnittet. "Limit" er antallet oppføringer som vises som standard. "Gruppe" brukes til å begrense tilgangen til plugin-modulen (f.eks. Group: admin;group1;group2;). "Standard" avgjør om plugin-en er aktivert som standard eller om brukeren må aktivere den manuelt. "CacheTTLLocal" er hurtigbuffertiden i minutter for plugin. Merk: Bare saksattributter og dynamiske felt (DynamicField_NameX) er tillatt for standardkolonner.
2 months ago
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

Parameters for the dashboard backend of the ticket pending reminder overview of the agent interface . "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin. "Mandatory" determines if the plugin is always shown and can not be removed by agents. Note: Only Ticket attributes and Dynamic Fields (DynamicField_NameX) are allowed for DefaultColumns.
Parametere for dashbord-backend av saksen venter påminnelsesoversikt over agentgrensesnittet. "Limit" er antallet oppføringer som vises som standard. "Gruppe" brukes til å begrense tilgangen til plugin-modulen (f.eks. Group: admin;group1;group2;). "Standard" avgjør om plugin-en er aktivert som standard eller om brukeren må aktivere den manuelt. "CacheTTLLocal" er hurtigbuffertiden i minutter for plugin. "Obligatorisk" avgjør om plugin-en alltid vises og ikke kan fjernes av agenter. Merk: Bare saksattributter og dynamiske felt (DynamicField_NameX) er tillatt for standardkolonner.
2 months ago
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

Determines the strings that will be shown as recipient (To:) of the ticket in the customer interface. For Queue as CustomerPanelSelectionType, "<Queue>" shows the names of the queues, and for SystemAddress, "<Realname> <<Email>>" shows the name and email of the recipient.
Bestemmer strengene som skal vises som mottaker (Til:) av saksen i kundegrensesnittet. For Queue as CustomerPanelSelectionType viser "<Queue>" navnene på køene, og for SystemAddress viser "<Realname> <<Email>>" navnet og e-posten til mottakeren.
2 months ago
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

Determines if the list of possible queues to move to ticket into should be displayed in a dropdown list or in a new window in the agent interface. If "New Window" is set you can add a move note to the ticket.
Bestemmer om listen over mulige køer å flytte til sak til skal vises i en nedtrekksliste eller i et nytt vindu i agentgrensesnittet. Hvis "Nytt vindu" er satt kan du legge til en flyttelapp på saksen.
2 months ago
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

Defines the PostMaster header to be used on the filter for keeping the current state of the ticket.
Definerer PostMaster-overskriften som skal brukes på filteret for å beholde gjeldende status for saksen.
2 months ago
User avatar rubjo

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

Please include at least one customer user for the ticket.
Vennligst inkluder minst én kundebruker for saksen.
2 months ago
Browse all changes for user