User avatar

Yasen Arsov

@Arsov Joined on Nov. 24, 2022

1,002 translations

Bulgarian

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTOBO 10 Some of the components within this project have alerts. 45% 218,597 2,136,761 16,521 165 8

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar Arsov

Translation changed

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

MasterSlave
MasterSlaveГлавенПодчинен
3 months ago
User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

Ticket MasterSlave.
Билет MasterSlave.
3 months ago
User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

This setting is deprecated and will be removed in further versions of MasterSlave.
Тази настройка е остаряла и ще бъде премахната в следващите версии на MasterSlave.
3 months ago
User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

This module activates Master/Slave field in new email and phone ticket screens.
Този модул активира полето Master/Slave в нови екрани за имейл и телефонни билети.
3 months ago
User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

Specifies the different article communication channels where the real name from Master ticket will be replaced with the one in the Slave ticket.
Указва различните канали за комуникация на статията, където истинското име от главния билет ще бъде заменено с това в подчинения билет.
3 months ago
User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

Slave Tickets
Подчинени билети
3 months ago
User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

Shows the title field in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Показва полето за заглавие в екрана MasterSlave на билета за увеличен билет в интерфейса на агента.
3 months ago
User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

Shows the ticket priority options in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Показва опциите за приоритет на билета в екрана MasterSlave на билета за увеличен билет в интерфейса на агента.
3 months ago
User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Показва списък с всички възможни агенти (всички агенти с разрешения за бележка в опашката/билета), за да определи кой трябва да бъде информиран за тази бележка, в екрана MasterSlave за билет на увеличен билет в интерфейса на агента.
3 months ago
User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Показва списък на всички включени агенти в този билет от екрана MasterSlave на билета, за увеличен билет в интерфейса на агента.
3 months ago
Browse all changes for user