Translation

SysConfig
English
Specifies the different article communication channels where the real name from Master ticket will be replaced with the one in the Slave ticket.
135/1440
Context English Bulgarian State
Registration of the ticket event module. Регистрация на модул за събитие с билети.
Required permissions to use the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Необходими права за използване на екрана MasterSlave билет, на ескалиран билет в интерфейса на агента.
Sets if Master / Slave field must be selected by the agent. Задава дали полето Master/Slave трябва да бъде избрано от агента.
Sets the default body text for notes added in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Задава основния текст по подразбиране за бележки, добавени в екрана MasterSlave на билета, за ескалиран билет в интерфейса на агента.
Sets the default subject for notes added in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Задава темата по подразбиране за бележки, добавени в екрана MasterSlave на билета за ескалиран билет в интерфейса на агента.
Sets the responsible agent of the ticket in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Задава отговорния агент за билета в екрана MasterSlave на билета за ескалиран билет в интерфейса на агента.
Sets the service in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Service needs to be activated). Задава услугата в екрана MasterSlave на билета за ескалиран билет в интерфейса на агента (Ticket::Service трябва да бъде активиран).
Sets the ticket owner in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Задава собственика на билета в екрана MasterSlave на билета за ескалиран билет в интерфейса на агента.
Sets the ticket type in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Type needs to be activated). Задава типа билет в екрана MasterSlave на билета за увеличен билет в интерфейса на агента (Ticket::Type трябва да бъде активиран).
Shows a link in the menu to change the MasterSlave status of a ticket in the ticket zoom view of the agent interface. Показва връзка в менюто за промяна състоянието на MasterSlave билет в изгледа за увеличение на билета в интерфейса на агента.
Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Показва списък на всички включени агенти в този билет от екрана MasterSlave на билета, за увеличен билет в интерфейса на агента.
Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Показва списък с всички възможни агенти (всички агенти с разрешения за бележка в опашката/билета), за да определи кой трябва да бъде информиран за тази бележка, в екрана MasterSlave за билет на увеличен билет в интерфейса на агента.
Shows the ticket priority options in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Показва опциите за приоритет на билета в екрана MasterSlave на билета за увеличен билет в интерфейса на агента.
Shows the title field in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Показва полето за заглавие в екрана MasterSlave на билета за увеличен билет в интерфейса на агента.
Slave Tickets Подчинени билети
Specifies the different article communication channels where the real name from Master ticket will be replaced with the one in the Slave ticket. Указва различните канали за комуникация на статията, където истинското име от главния билет ще бъде заменено с това в подчинения билет.
This module activates Master/Slave field in new email and phone ticket screens. Този модул активира полето Master/Slave в нови екрани за имейл и телефонни билети.
This setting is deprecated and will be removed in further versions of MasterSlave. Тази настройка е остаряла и ще бъде премахната в следващите версии на MasterSlave.
Ticket MasterSlave. Билет MasterSlave.

Loading…

User avatar Arsov

New translation

OTOBO 10 / MasterSlaveBulgarian

Specifies the different article communication channels where the real name from Master ticket will be replaced with the one in the Slave ticket.
Указва различните канали за комуникация на статията, където истинското име от главния билет ще бъде заменено с това в подчинения билет.
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
5 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
i18n/MasterSlave/MasterSlave.bg.po, string 52